ขอสินเชื่อกับ MatchLink ดีกว่ายังไง?

ยื่นออนไลน์ 100 % ไม่ต้องไปธนาคาร
ยื่นเองได้ทุกวันตลอด 24 ชม.
เอกสารไม่ยุ่งยาก
ไม่ใช้หลักทรัพย์
รู้ผลไวได้เงินเร็ว

MatchLink มีการลงนาม
ข้อตกลง MOU กับสถาบันการเงิน
อย่างถูกต้อง ไม่ใช่หนี้นอกระบบ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • จดทะเบียนมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ เคยมีประวัติปรับโครงสร้างหนี้
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกิน 90 วัน ในรอบระยะเวลา 3 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยสุดพิเศษ 0.75% ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญา*
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 4 ปี
 • ประเภทสินเชื่อให้บริการ
  Term Loan (T/L) (วงเงินกู้ระยะยาว)
 • เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามธนาคารที่ร่วมโครงการกำหนด
 • เฉพาะผู้ที่สมัครยื่นขอสินเชื่อผ่าน MatchLink และเบิกเงินกู้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.30)
  6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อกับ MatchLink

ความประทับใจจากลูกค้า